Trung tâm trợ giúp
1) Để có thể tương tác với người mà bạn có thể biết bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký đầu tiên.
2) Sau khi đăng ký xin vui lòng điền các thông tin của bạn để dễ dàng nhận biết hơn.
3) Người dùng có thể trò chuyện trong phòng chat đã được cung cấp.
4) Người dùng có thể tạo ra một bài viết gọi là blog của người sử dụng có thể được sử dụng cho cá nhân hoặc công bố để được đọc bởi bất cứ ai.
5) Là người sử dụng, bạn có thể thêm những người dùng khác như bạn bè.
6) Bạn có thể giao tiếp với các thành viên khác với những thông điệp riêng, hoặc tin nhắn tường.
7) Là người sử dụng, bạn có thể đăng bài trong trò chuyện bằng cách sử dụng các biểu tượng cảm xúc hoặc một nụ cười của mã hiện tại bằng cách nhìn vào mã.
8) Để điền vào thông tin cá nhân của bạn, tải lên một hình ảnh xin vui lòng nhập các cài đặt sau khi bạn nhập.
9) Thêm thông tin có thể được yêu cầu của các quản trị viên hay điều hành viên. Hy vọng có thể thưởng thức.
10) Thân ái: Administrator